Voor verwijzers

Indien u een patiënt verwijst moet deze zelf een afspraak maken via ons afsprakenbureau op 0515-434737. U krijgt na afloop een brief met verslag van onderzoek en behandeling en eventuele aanvullende adviezen.

  • Wat is MSK

Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) is een interdisciplinair vakgebied dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van klachten van het houding- en bewegingsapparaat of van klachten die daaraan gerelateerd zijn en die gepaard gaan met functiestoornissen en/of pijn. Het betreft enerzijds specifieke klachten, anderzijds klachten die chronisch van aard zijn en klachten die als aspecifiek omschreven worden. De MSK-arts bouwt zijn diagnose op middels anamnese en systematisch lichamelijk onderzoek van het houdings-en bewegingsapparaat, mechanisch/orthopedisch, neurologisch onderzoek, beoordeling van houding, stand en functie. Op indicatie aangevuld met beeldvormend onderzoek en soms diagnostische injecties indien sprake is van verdenking op een anatomisch substraat. Op basis daarvan wordt een behandelplan gemaakt en uitgevoerd of wordt de patiënt gericht doorverwezen naar een medische specialist of naar een paramedicus. Behandeling door de MSK-arts is primair gericht op het herstel van reversibele functiestoornissen, ontstekingsremming en pijnbestrijding.

Het werkterrein van de MSK-arts

De MSK-arts werkt extramuraal. Verwijzing vindt plaats door huisartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten. Daarnaast komt een deel van de patiënten op eigen initiatief (zelfverwijzers). Het werkterrein van de MSK-arts is tweeledig:

1. Veel van de klachten die zich voordoen aan het houding- en bewegingsapparaat worden geduid als aspecifiek. Veelal blijkt dat dergelijke klachten enerzijds atypisch zijn en anderzijds berusten op functie- c.q. bewegingsstoornis (ICPC, WHO 2002). Deze klachten van bewegingsbeperking en/of pijn gaan gepaard met disfunctie van bekken, wervelkolom en perifere gewrichten. Het kunnen onderkennen en duiden van deze reversibele functiestoornissen en het determineren van de bron van de pijn, vormt de essentie van het vakgebied van de MSK-arts.

2. De MSK-arts stelt een diagnose op basis van een beoordeling van houding-, stand- en functiestoornissen, mechanisch/orthopedisch en neurologisch onderzoek en beeldvorming. Op basis hiervan kan de MSK-arts zelf behandelen of doorverwijzen naar het juiste specialisme. Dit voorkomt operaties (artikel Spine) en verwijzing van eerstelijnsklachten van het houding- en bewegingsapparaat naar een specialist. Een dergelijke triage door de MSK-arts leidt tot effectieve en efficiënte behandelingen. Tevens voorkomt het langdurig symptoom bestrijdende behandeling bij een paramedicus. De MSK-arts is deskundig op het gebied van behandeling en begeleiding van patiënten met reversibele functiestoornissen van het bewegingsapparaat die leiden tot of voortkomen uit pijn, overbelasting, immobiliteit, acuut en/of chronisch letsel. De MSK-arts behandelt met adviezen, pijnmedicatie, manipulaties aan bekken, wervelkolom en perifere gewrichten en soms een injectie. Hiermee wordt de vicieuze cirkel van pijn en bewegingsbeperking, doorbroken.

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG)

De NVAMG is de landelijke beroepsvereniging van artsen die de Musculoskeletale Geneeskunde beoefenen. De vereniging heeft op dit moment ruim 150 leden. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de Musculoskeletale Geneeskunde in de ruimste zin en het behartigen van de belangen van haar leden.

Meer informatie